Týždeň s prvoprijimajúcimi – After party

Skoro po roku spoločnej prípravy na prvé sväté prijímanie sa v piatok 31.5. naši animátori oficiálne rozlúčili s prvoprijímajúcimi deťmi veľkou after-párty, ktorú si pre nich pripravili na farskom dvore. Rozlúčku sme začali svätou omšou, pri ktorej naši miništranti zložili miništrantské sľuby. Po svätej omši na pamiatku tohto pre nich veľkého dňa každý miništrant bol obdarený tričkom s textom pre miništrantov.

Po omši sme vyšli na náš farský dvor, kde sa o zábavu sa postarali súťaže, tance a turnaj vo futbale. O brušká zase dobroty, o ktoré sa postarali šikovné mamičky. K výbornej nálade z veľkej miery prispela detská radosť a ich široký úsmev, ktorý obdarúval každú detskú tvár.

Aj touto cestou sa chceli animátori poďakovať za spoločný čas strávený na stretkách a ukázať deťom, že na nich ani po prvom svätom prijímaní nezabúdajú. Dúfame, že sa opäť spolu stretnú na farskom tábore ako aj na iných podujatiach, ktoré si pre nich naši animátori pripravia.

Matúš Mihaľko

Párty pre prvoprijímajúce deti, 2019

Týždeň s prvoprijimajúcimi -Dedičstvo otcov

V rámci projektu „Dedičstvo otcov“ s podporou dotácie Mesta Humenné sme sa spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a ich  rodičmi zúčastnili 2 x výletu na Mariánsku horu v Levoči. Cestou sme sa zastavili v Prešove. Žiaľ, z technických dôvodov nám nebolo umožnené navštíviť výrobňu hostii, ale náhradný program stál zato.

Najprv sme sa v rámci mediálnej výchovy zastavili v pobočke TV Lux v Prešove. Ochotní pracovníci televízie našim deťom a rodičom priblížili prácu v televízii a umožnili nahliadnúť zvedavým žiakom za kameru, či technickej miestnosti. Ďalšou zastávkou bolo SKY RADIO. Pokračovali sme tak v rozšírení mediálnej výchovy našich detí.

Následne sme sa presunuli do gréckokatolíckeho Chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde sme obdivovali kópiu turínskeho plátna a v Konkatedrále sv. Mikuláša sme poďakovali Bohu pri sv. omši za dar Eucharistie.

Po svätej omši sme sa presunuli do Levoče, kde sme vyšli Alejou sv. Jána Pavla II. až k Bazilike Navštívenia Panny Márie, kde sme sa oboznámili s históriou Mariánskej hory a spoločne sa pomodlili desiatok sv. ruženca za našu arcidiecézu.  Ďakujeme deťom a rodičom za spoločný čas a katechétke Gabike za super organizáciu.

PF

Dedičstvo otcov

Organizačné pokyny pred 1. sv. prijímaním, 26.5.2019

Pondelok 20.5. 2019

ZŠ Hrnčiarska

Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole

Prosím deti o dochvíľnosť!

Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/,šk. klubu.

Po skončení nácviku je preberanie rúcha vo FaPC

Streda 22.5. 2019

ZŠ Laborecká a iné ZŠ

Piatok

24. 5. 2019

O 17.00 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom centre

O 18.00 sv. omša pre deti

Po Skončení sv. omše bude Generálka pre deti zo ZŠ Laborecká a iné ZŠ

Sobota

25. 5.2019

Spoveď detí, rodičov i príbuzných od 9.00. – 10.30.hod.

Deti si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu, ktorú odovzdajú animátorke

Od 10.30. – 11.00. bude GENERÁLKA pre deti zo  ZŠ Hrnčiarska, ktoré majú nedeľu 1.sv.prijímanie o 11.00.hod.

Od  11.30 hod. – upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosíme o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa

26.5.2019

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ  Laborecká a iné ZŠ

9.00 – Slávnostná sv. omša

10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarsku

11.00 – Slávnostná sv. omša

Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia pred sv. omšou nech zaujmú svoje miesta v kostole/ prvý rad –  deti, druhý rad – matky, tretí rad – otcovia./

Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. Preto fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou len z chóra. Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných.

Utorok 28.5.2019 Ďakovná púťdetí 28.5.2019 – Prešov, Mariánska hora v Levoči/Prosím nahlásiť záujem detí pri preberaní rúcha a zaplatiť poplatok 9,-eur./
Piatok

31. 5. 2019

Vrátenie rúcha od 17.00 – 18.00 hod. na faru

Modlitby pre prvoprijímajúce deti

Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus Naveky.
Amen.

Znamenie Kríža (prežehnanie sa)
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Amen.

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav
nás Zlého.
Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu
smrti našej.
Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech
je teraz, i vždy i na veky vekov.
Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia
Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici
Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Modlitba k anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj, pomocnú mi
ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený.
Amen.

Modlitba za rodičov
Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, dožič, aby dlho
žili, žehnaj mojich rodičov. Otec, mama pre nás žijú, v práci sily
tratia. Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia.
Amen.

Modlitba k Panne Márii
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj
zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého
nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas, Mária…
Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas, Mária…
A slovo sa telom stalo. A prebývalo medzi nami.
Zdravas, Mária…
Oroduj za nás svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní
Kristových prisľúbení.
Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš
Kristus sa stal človekom, prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Modlitba pri stolovaní
Pred jedlom:
Požehnaj, Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej
štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Po jedle:
Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje
dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Ľútosť
Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som
ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče
odpusť mi pre krv Kristovu.

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha, 2. Lakomstvo, 3. Smilstvo, 4. Závisť, 5. Obžerstvo, 6.
Hnev, 7. Lenivosť

Sedem sviatosti
1. Krst, 2. Birmovanie, 3. Sviatosť oltárna, 4. Sviatosť zmierenia, 5.
Pomazanie chorých, 6. Posvätenie kňazstva, 7. Manželstvo

Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4.Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6.Božia milosť je na spásu potrebná.

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, tvoj Boh!
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho
blížneho ako seba samého. /porov. Lk 10,27-28/

Prvé sv. prijímanie

Pred pár dňami 20. mája 2018 sme v našej farnosti prežívali radosť zo slávnosti prvého svätého prijímania našich detí. Vďaka rodičom, ktorí nám zaslali fotografie na zverejnenie, vám v tejto chvíli ponúkame zdieľanie našej aj ich radosti z krásnej slávnosti.

Autor fotografií: Katarína Kočanová

« 1 z 2 »