Manželstvo

CHCETE UZAVRIEŤ SVIATOSŤ MANŽELSTVA?

 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. /Kor 13, 4-8/

 

Manželstvo je zväzok, ktorým muž a žena vytvárajú medzi sebou najvnútornejšie spoločenstvo  na celý život, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. Tento zväzok Ježiš povýšil na sviatosť.

/porov. kán. 1055 CIC/

Úmysel prijať sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť na farskom úrade aspoň 3 mesiace vopred.

K spísaniu sobášnej zápisnice je potrebné priniesť:

krstné listy snúbencov

/ak neboli pokrstení v našej farnosti, krstné listy nesmú byť staršie ako 6 mesiacov/

matrikárkou potvrdené „Oznámenie o uzavretí manželstva“ /matrika sa nachádza na Mestskom úrade v Humennom, ulica Kukorelliho 34, 1. poschodie, číslo dverí 19b/

Sobášna zápisnica bude spísaná až po predložení všetkých spomínaných dokladov!!!

 

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné zúčastniť sa predmanželskej náuky. Témy predmanželských stretnutí:

–         Katolícka vierouka

–         Božie a cirkevné prikázania

–         Sviatosti Cirkvi

–         Duchovný život v rodine

–         Prirodzené metódy plánovaného a zodpovedného rodičovstva

–         Obradu uzatvárania sviatosti manželstva.

Náuky sa konajú podľa rozpisu v kancelárii farského úradu po sv. omši alebo po dohode. Rozpis možno nájsť na tu, alebo na výveske pred kostolom

Náuky je možné absolvovať, po dohode s kňazom aj v inej farnosti, je však potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní náuky.

Snúbenci by už pred začiatkom náuky mali poznať základné pravdy viery, Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní a význam jednotlivých sviatostí, zvlášť kresťanského manželstva.

Ak sú snúbenci vo viere ľahostajní, udelenie sviatosti manželstva sa oddiali.

 

Aby snúbenci prijali sviatosť manželstva nielen platne, ale aj s duchovným úžitkom, nech pred sobášom pristúpia k sviatosti pokánia, aby mohli pri sobáši pristúpiť k sv. prijímaniu. Je dobré, ak sa takto duchovne pripravia aj príbuzní snúbencov.