Poučenie pre snúbencov

Prosíme snúbencov (obaja snúbenci spolu), aby prišli so všetkými materiálmi k sobášu aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša k spísaniu cirkevnej zápisnice na farský úrad v úradných hodinách.

Potrebné priniesť tieto dokumenty:

 1. Krstné listy z farnosti krstu – obaja snúbenci (nie staršie ako 3 mesiace). Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, je potrebné doniesť rodný list.
 2. Štátna zápisnica spísaná snúbencami na matrike MsÚ v Humennom.
 3. Informácie o oboch svedkoch: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo. (Svedok musí mať min. 18 rokov a v čase sobáša platný OP.)
 4. Absolvovanie predmanželských náuk, resp. „kurzu snúbencov“ (ak náuky boli inde, doklad o ich absolvovaní). Viac informácii o predmanželskej príprave.
 5. Ak snúbenci nie sú z našej farnosti: povolenie k sobášu, tzv. „Licenciu“ z farnosti, kde majú trvalý pobyt (resp. kde žijú viac ako 3 mesiace).
 6. V prípade miešaného manželstva (katolík s nekatolíkom, príp. nepokrsteným) povolenie Arcibiskupského úradu – snúbenci osobne spisujú žiadosť na farskom úrade.

Nezabudnite ešte:

 • Dohodnúť si:
  výzdobu v kostole – ak nemáte svoju aranžérku ponúkame (Kvety Renata– mobil – 0907 906 776.)
  hudbu na sobášny obrad (Katarína Liptovská – 0908 963 555)
 • K sobášu sú potrebné prstene a krížik na prísahu (s corpusom – s telom Ježiša Krista).
 • V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste nám jeho meno najneskôr 2 týždne pred sobášom.

 

Poznámky k sobášom s cudzincom

A) Obaja snúbenci žijú v zahraničí a sobáš bude na území našej arcidiecézy

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23).

Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ z biskupského úradu v zahraničí sú tieto: krstné listy, potvrdenie o predmanželskej príprave, licencia (kán. 1115), dišpenz / povolenie k sobášu (ak je potrebný; udelí tamojší ordinár), potvrdenie o civilnom sobáši (ak už bol), písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš (Testimonial Letters / Nulla Osta della curia vescovile di proveniuenza).

Snúbencov je potrebné informovať o tejto požiadavke, uviesť im presnú adresu:

 • farnosti, kde má byť sobáš
 • arcibiskupského úradu v Košiciach.

B) Obaja snúbenci žijú na území našej arcidiecézy a sobáš bude v zahraničí

Vo farnosti aktuálneho pobytu sa pripraví sobášna dokumentácia, ktorá obsahuje:

 • krstné listy
 • potvrdenie o predmanželskej príprave, licencia (kán. 1115) s uvedenou farnosťou sobášneho obradu, dišpenz/povolenie k sobášu (ak je potrebný), potvrdenie o civilnom sobáši (ak už bol), svedectvo o slobodnom stave (vyžadujú mnohé zahraničné diecézy; formulár 

Dokumentácia má byť pripravená v reči tej diecézy v zahraničí, kam bude odoslaná, prípadne v latinčine alebo v angličtine. Do Českej republiky stačí po slovensky. Po vyplnení a príprave, celú dokumentáciu je potrebné zaslať na ABÚ do Košíc, ktorý ju odošle do príslušnej diecézy, na území ktorej bude sobáš. Zodpovednosť za prípravu sobášnej dokumentácie v zahraničnom medzidiecéznom kontakte je vţedy na farárovi aktuálneho pobytu snúbencov.