Novéna k Duchu Svätému – 2. DEŇ – Ježiš Kristus

Novéna k Duchu Svätému od Vojtěcha Kodeta O.Carm. , prebraté z na https://modlitba.sk/?p=7921 🙂

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.


2. DEŇ  – Ježiš Kristus

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. (Jn 7, 37) 

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ,Daj sa mi napiť. ´Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. … Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4, 10.13-14)

Zamyslenie

Ježiš Kristus je ten, ktorý v nás otvára prameň živej vody. Stretnutie s ním sa stáva okamihom, ktorý mení život. V Ježišovi poznávame Boha ako toho, ktorý sa dá nájsť, toho, ktorý najskôr hľadá nás, prichádza k nám, aby sme my mohli prísť k Bohu. On stojí pri dverách nášho srdca a čaká až mu otvoríme (porov. Zjv3,20), aby nás mohol obdarovať Duchom Svätým.

On je ten, ktorý s Otcom zosiela Ducha Svätého stále znovu na svoju Cirkev a na každého z nás. Je teda treba znovu objaviť Krista, prísť k nemu a prijať ho, otvoriť svoje srdce jeho láske a zamilovať si ho, zvoliť si ho znovu ako svojho Pána a priateľa. Uveriť, že on je ten, kto má kľúč k môjmu novému životu v Duchu Svätom. Ak chcem, aby sa Ježiš stal skutočne Pánom môjho živoťa, nemôže byť pánom niečo iné, ani ja sám. Tou najčastejšou prekážkou v pôsobení Ducha Svätého v nás je, že sa nezriekame seba samých v prospech Krista, že nedovolíme Pánovi Ježišovi, aby sa v našom živote ujal svojej vlády.

Modlitba

Chváľ Pána a ďakuj mu za to, že on je ten, ktorý ťa hľadá, túži po tebe, čaká na teba, prichádza k tebe a pri tom čaká, až ty prídeš k nemu. Ďakuj mu za všetko, čo pre teba v živote urobil. Odpros ho za vzbury svojho života, za slepotu, hluchotu a zatvrdenosť svojho srdca a popros o dôvernosť s Kristom. Otvor Pánovi svoje srdce, pusť ho do svojho života, prejav mu dôveru a prijmi ho za svojho Pána.

Otče náš a Zdravas Mária…


Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

R.: A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh,

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi, 
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorli Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi, 
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy, 
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista, 
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi, 
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme, 
Duch Svätý, ty prebývaš v nás, 
Duch múdrosti a rozumu, 
Duch rady a sily,

Duch poznania a nábožnosti, 
Duch bázne pre Pánom, 
Duch milosti a zľutovania, 
Duch viery, nádeje a lásky, 
Duch pokory a čistoty,

Duch pokoja a tichosti, 
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny, 
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev, 
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení, 
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,

Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla. 
Od odmietania poznanej pravdy. 
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.

Od nečistoty duše i tela. 
Od domýšľavosti a malomyseľnosti. 
Od večnej smrti.

My hriešnici,  – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu, 
Osvieť naše mysle svojím svetlom, 
Vlož do našich sŕdc svoj zákon, 
Roznieť v nás oheň svojej lásky,

Udeľ nám pravú nábožnosť, 
Veď nás cestami spásy, 
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra, 
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,

Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,

Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom, 
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, 
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Modlime sa:

Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.