Poriadok bohoslužieb na 11. týždeň v cezročnom období (13. – 19.6.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Svätodušný Pondelok
13.6.
18:00
ZBP Ján s rod.
17:00
Utorok 14.6.
Féria
18:00
+ Marián – výročná
Streda 15.6.
Féria
18:00 ZBP Terézia 16:30


Štvrtok 16.6.
Féria
18:00 ZBP Matilda – 60 r.ž.


Piatok 17.6.
Féria
18:00
+ Ivan 17:00
Sobota 18.6.
Sv. Barnabáša, apoštola,
spomienka
8:00

18:00

+ Mária

ZBP Jozef a Mária

16:30

NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

19.6.

8:00

10:30

+ Pavol, Veronika, Július

ZBP rodiny Michala a Petry


9:15

Pri vchode do kostola si môžete zobrať leták SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE s modlitbou na tento úmysel a s možnosťou podpory tohto podujatia

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past.centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.

Katolícke noviny: Novokňazi 2011.