Svätá omša pri príležitosti stých narodenín pána Juraja Pandoša

V sobotu 30. 4.2022 bola slávená svätá omša na úmysel stých narodenín pána Juraja Pandoša, najstaršieho obyvateľa v našej filiálnej obci Lackovce.

Kňazi farnosti ako aj ostatní spoluobčania a spolufarníci prajú oslávencovi všetko najlepšie k významnému jubileu a modlia sa a žehnajú mu hojnosť nebeských požehnaní a darov od nášho Pána, Ježiša Krista

100.rokov, Juraj Pandoš

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Dobrý deň,

Mesto Humenné vyhlasuje Zbierku materiálnej pomoci Mesta Humenné pre Ukrajinu, bližšie informácie sú v prílohe.
Ďakujeme a ostávame s pozdravom

Kancelária primátora mesta Humenné

Povolaný ku kňazstvu

Cítite povolanie ku kňazstvu? Prihláste sa do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2022/2023.

Podmienky prijatia:

  • mravný a bezúhonný život kresťana
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
  • odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2022 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I. II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na webstránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.

Viac informácií na webstránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského:
www.kske.sk/?option=podmienky
alebo na webstránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity:
https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/

2% pre Podaj ruku

2 % z vašich už zaplatených daní nám pomáhajú fungovať. Môžete sami o nich rozhodnúť a darovať ich! Dúfame, že nás podporíte aj tento rok.

V roku 2021 sme z 2 % prispeli na školské potreby, drogériu, na detský letný tábor sociálne slabším, na výlet pre seniorov, nakúpili a rozdali sme vitamíny C a D.

Tlačivá nájdete tu:

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30.1.2022

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.

Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?

Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi…

Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“

Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.

Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.

Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky.

To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Slovko pre všetkých


Súčasná veľmi zlá situácia a s ňou súvisiace obmedzenia žiadajú si od každého silnú dávku trpezlivosti, sebadisciplíny, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Keď nemôžeme voľne ísť do kostola kvôli určitým obmedzeniam a limitom, vôbec to neznamená, žeby bol niekto daný bokom alebo vylúčený. Boh je pre každého so svojou láskou, starostlivosťou a milosrdenstvom. Prečkajme toto obdobie v zdraví a samozrejme v osobnom spojení s Bohom. Zlé časy sa raz pominú a budeme môcť bez akýchkoľvek rozdielov všetci byť spolu zjednotení v oslave dobrotivého Pána Boha.

viac tu…

Púť dôvery 2o21

Milí mladí priatelia,

tento rok budeme organizovať dopravu pre mladých pútnikov (18-35) na Silvestrovkské stretnutie s Bratmi z Taizé, ktoré sa uskutoční v severotalianskom meste Turín.

Bratia z Taizé sa s dôverou otvárajú mladým ľuďom z celej Európy na stretnutie, aby im ukázali hĺbku a potrebu duchovného života. Hostiteľom bude severotalianske mesto Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole saleziánov Don Boscom. Mimoriadne počas stretnutia bude vystavená veľmi vzácna relikvia plátna, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske plátno). Stretnutie bude prebiehať v dňoch 28. december 2o21 – 1. január 2o22. Cena za dopravu: 9o,- €/ účastnícky poplatok: 65,- €. Prihlasovanie končí 21. novembra 2o21.

Bližšie informácie a odkaz na elektronický prihlasovací formulár nájdete na plagáte: QR kód resp. na FB: UPeCe Prešov alebo u nášho pána kaplána Mareka.

Marek VARGA,

UPeCe Prešov