Novéna k Duchu Svätému – 8.deň – Duch Svätý sa modlí v nás

Novéna k Duchu Svätému od Vojtěcha Kodeta O.Carm. , prebraté z na https://modlitba.sk/?p=7921 🙂

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.


8. DEŇ Duch Svätý sa modlí v nás

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ (Gal 4,6)

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lbo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. (Rim 8, 26-27)

Zamyslenie

Jednou z veľkých prekážok pôsobenia Ducha Svätého v nás je naša neschopnosť prijať svoju slabosť. Všetci sme slabí, ale nie všetci si to vieme priznať. Slabosť považujeme za neičo nepatričné, odmietame ju a tým sa uzatvárame pred Božou pomocou. Ak v živote s Bohom tvrdíme, že všetko vieme, že sa vieme aj modliť, ako môžeme okúsiť prítomnosť Ducha Svätého v našej modlitbe? Cirkev učí, že vždy, keď sa začíname modliť, Duch Svätý nás priťahuje na cestu modlitby predchádzajúcou svojou milosťou.

Duch Svätý nás teda už vedie k modlitbe a postupne ako učiteľ modlitby nás krok za krokom učí modliť sa. Ale nielen to, on sa modlí v nás. Sv. Ján Zlatoústy v jednej zo svojich kázní povedal, že „modlitba je nevýslovná láska, ktorá nepochádza od ľudí, ale má pôvod v božskej milosti“. Preto treba dávať Duchu Svätému priestor v modlitbe, čo nie je pre všetkých ľudí samozrejmé. Svojou mnohovravnosťou či roztržitosťou bránime Duchu Svätému, aby sa v nás modlil. Trpíme nadmerným množstvom myšlienok, predstáv, fantázie, ktorá je zamorená zbytočnými vnemami a obrazmi. Preto sa v nás Duch Svätý ťažko môže prejaviť.

Treba sa usilovať o tichosť srdca, ktorá je opakom roztržitosti, zvedavosti a uvravenosti. Musíme sa učiť prebývať v srdci, zostupovať do srdca, modliť sa srdcom a žiť v pokoji srdca. Ak dáme v modlitbe priestor Duchu Svätému a ticho mu načúvame, on rozhorí naše srdce, usmerní našu pozornosť ku Kristovi a povedie nás k tomu, aby sme Ježiša oslavovali (porov. Jn 16, 14). Duch Svätý nás vedie ku chvále, vďaka ktorej prekonávame svoje slabosti a otroctvá a môžeme zažiť uzdravenie a očistenie. Duch Svätý nás v modlitbe vedie k poznaniu Otcovej vôle a k vytrvalosti a vernosti v modlitbe.

Modlitba

Chváľ Pána za Ducha Svätého, ktorý sa v nás modlí, ktorý nás vedie k Otcovi, ktorý pozná Božiu vôľu a prihovára sa za nás v súlade s ňou. Ďakuj za dar modlitby a za chvíle, keď prežívaš radosť z Boha a túžbu konať, čo sa Bohu páči. Pros, aby ti odpustil tvoje falošné sebavedomie, v ktorom si si myslel, že sa vieš modliť a že sa to sám naučíš. Odpros za to, že si veľakrát nepočúvol Božie pozvanie k modlitbe. Odpros za vzburu, v ktorej si odmietol zápasiť so svojou slabosťou. Pros o Ducha Svätého, aby sa v tebe modlil. Pros o to, aby ti Pán pomohol otvoriť sa Duchu. Pros, aby si prijal svoju slabosť, v ktorej potrebuješ, aby sa v tebe modlil Duch Svätý.

Otče náš a Zdravas Mária…


Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

R.: A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh,

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi, 
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorli Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi, 
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy, 
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista, 
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi, 
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme, 
Duch Svätý, ty prebývaš v nás, 
Duch múdrosti a rozumu, 
Duch rady a sily,

Duch poznania a nábožnosti, 
Duch bázne pre Pánom, 
Duch milosti a zľutovania, 
Duch viery, nádeje a lásky, 
Duch pokory a čistoty,

Duch pokoja a tichosti, 
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny, 
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev, 
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení, 
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,

Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla. 
Od odmietania poznanej pravdy. 
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.

Od nečistoty duše i tela. 
Od domýšľavosti a malomyseľnosti. 
Od večnej smrti.

My hriešnici,  – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu, 
Osvieť naše mysle svojím svetlom, 
Vlož do našich sŕdc svoj zákon, 
Roznieť v nás oheň svojej lásky,

Udeľ nám pravú nábožnosť, 
Veď nás cestami spásy, 
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra, 
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,

Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,

Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom, 
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, 
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Modlime sa:

Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.