Novéna k Duchu Svätému – 6.deň – Sloboda

Novéna k Duchu Svätému od Vojtěcha Kodeta O.Carm. , prebraté z na https://modlitba.sk/?p=7921 🙂

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen.


6. DEŇ 31.5.2017 – Sloboda

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.  (2 Kor 3, 17)

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žaida, čo je prosti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.(Gal 5, 16-18)

Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. (Rim 8, 1-2)

Zamyslenie

Pán Ježiš nám priniesol pravú slobodu, ktorú v Duchu Svätom môže zakúsiť každý, kto sa nechá oslobodiť a kto sa pod vedením Ducha Svätého učí tejto slobode žiť. To, čo nás najviac zotročuje, je hriech, satan a strach zo smrti. V tom všetkom môžeme zakúsiť oslobodenie skrze vieru v Ježiša Krista. Nie je však ľahké uchovať si túto slobodu a naplno v nej žiť. V každodennom živote zakúšame, koľko vecí nás vnútorne spútava, na čom sem závislí, čo nás ovplyvňuje. Záleží na nás, či chceme žiť v úplnej slobode Božích detí, alebo sa nechádme zotročovať. Duch Svätý v nás nepôsobí proti našej vôli, on čaká na našu slobodnú poslušnosť, oddanosť a spoluprácu.

Je potrebné nechať sa Duchom Svätým uvádzať do úplnej slobody a učťi sa poslúchať v každodennom živote. Trpezlivo Pánovi predkladať svoje vzdory, zatvrdnutosti a svojvoľné rozhodnutia, ktoré nás vnútorne tak veľmi ochromujú a uzatvárajú voči D uchu Svätému. Celý život sa učíme poslúchať v najobyčajnejších veciach, v plnení stavovských povinností, v poslušnosti druhému človeku a v zriekaní sa svojho názoru a pohľadu, v prijatí udalostí, ktoré nemôžeme zmeniť. Tak môžeme s Božou milosťou každý deň prekonávať egocentrizmus a zriekať sa seba samého. Tým všetkým vrastáme do plnej Ježišovej slobody, slobody pre Otcovu vôľu a pre vedenie Duchom Svätým.

Modlitba

Chváľ Pána za to,že ťa oslobodil od hriechu, od satana a od smrti. Ďakuj mu za slobodu, v ktorej sa nemusíš báť, za rozviazanie všetkých vnútorných a vonkajších pút. Odpros za to, že si sa často nechal dobrovoľne fascinovať a spútavať tým, čo k Bohu nevedie, že si sa nechcel vymniť z väzieb, vzťahov a závislostí, ktoré ťa zotročovali, že si v sebe živil staré bolesti a zranenia, ktoré ťa ochromovali. Odpros za svoju neposlušnosť. Pros o Ducha Svätého k vnútornému oslobodeniu, vymaneniu z vnútorných závislostí a usporiadaniu celého vnútorného života. Pros o schopnosť nechať sa viesť Bohom.

Otče náš a Zdravas Mária…


Vzývanie Ducha Svätého

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
V. : Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

R.: A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh,

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi, 
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorli Boží mužovia,.
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi, 
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy, 
Duch Svätý, ty si zostúpil na Pannu Máriu,

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista, 
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi, 
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme, 
Duch Svätý, ty prebývaš v nás, 
Duch múdrosti a rozumu, 
Duch rady a sily,

Duch poznania a nábožnosti, 
Duch bázne pre Pánom, 
Duch milosti a zľutovania, 
Duch viery, nádeje a lásky, 
Duch pokory a čistoty,

Duch pokoja a tichosti, 
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny, 
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev, 
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení, 
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,

Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami.
Buď nám milostivý, – vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého. – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu.
Od pokušení a úkladov diabla. 
Od odmietania poznanej pravdy. 
Od zatvrdilosti a nekajúcnosti.

Od nečistoty duše i tela. 
Od domýšľavosti a malomyseľnosti. 
Od večnej smrti.

My hriešnici,  – prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu, 
Osvieť naše mysle svojím svetlom, 
Vlož do našich sŕdc svoj zákon, 
Roznieť v nás oheň svojej lásky,

Udeľ nám pravú nábožnosť, 
Veď nás cestami spásy, 
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra, 
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,

Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,

Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom, 
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, 
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
R.: A zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Modlime sa:

Prosíme ťa, Bože, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.