IV. farské synodálne stretnutie

Pozývame vás na IV. farské synodálne stretnutie v pondelok 21.3.2022 o 17:00 hod v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút.

Téma: Slávenie

Evanjelium : Mt 22, 1 – 14
Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobákráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: “Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!” Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: “Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.” Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: “Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?” On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: “Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.” Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

III. farské synodálne stretnutie – Vyjadrenie názoru

Pozývame vás na III. farské synodálne stretnutie v pondelok
28.2.2022 o 18:30 hod v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút.
Téma: 2. Vyjadrenie názoru
(Ježiš) znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal
nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta“, čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a
rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre
robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“ Mk 7, 31 – 37
Pomocné otázky
Vyjadriť názor: všetci sú nabádaní, aby hovorili odvážne a otvorene, teda slobodne, pravdivo a s láskou.
 • Akú máme skúsenosť so „slobodným, odvážnym a otvoreným rozprávaním“ v našom spoločenstve farnosti?
 • Aké podmienky si pre takéto slobodné, otvorené a odvážne rozprávanie predstavujeme?
 • Bráni mi niečo, aby som v Cirkvi pokorne, ale s odvahou a otvorene vyslovil svoj názor?
 • Vnucujem svoje názory a presvedčenie druhým?
 • Kto rozpráva v mene nášho cirkevného spoločenstva?
 • Nie sú v našich predstavách o živote vo vnútri farnosti určité negatívne predsudky? V prípade, že áno, čím sú spôsobené a ako by bolo možné ich prekonať?
 • Vytvárajú sa v našich farnostiach a spoločenstvách podmienky pre vzájomné stretnutia (pravidelné stretávanie jednotlivých skupín farníkov, atď.)?
 • Vystupujú členovia farskej pastoračnej rady na základe svojho názoru/hlasu, alebo ako predstavitelia určitej skupiny farníkov, ktorých názor vnášajú do diskusie?
 • Vstupuje naše spoločenstvo do kontaktu s hromadnými oznamovacími prostriedkami?

II. farské synodálne stretnutie

Pozývame vás na II. farské synodálne stretnutie v pondelok 14. 2. 2022 o 17 : 00 hod. v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút.

Téma: 2. Počúvať
Mt 13, 13 – 17:
Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. 

Pomocné otázky

 • Počúvať – počúvanie, vypočutie je prvý krok, ale vyžaduje otvorenú myseľ
  a otvorené srdce, bez predsudkov.
 • Môže k nám Boh prehovoriť i skrze druhých ľudí, alebo konkrétnejšie takých,
  ktorých hlasy ignorujeme?
 • Aká je váha slova každého človeka (mladý človek, žena, muž, laik, zasvätené
  osoby, kňaz) v našom miestnom spoločenstve?
 • Existujú medzi nami predsudky ohľadom toho, kto „má právo hovoriť“ alebo
  „koho treba počúvať“?
 • Čo komplikuje naše počúvanie druhých v našom miestnom spoločenstve?
 • Zaujímame sa o názory tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ocitli na „periférii“
  nášho záujmu?
 • K čomu nás môže pohnúť obraz Ježiša v evanjeliách, obzvlášť tam, kde sa On stáva
  blízkym a pozorným voči všetkým „vylúčeným“?
 • Počúvame aj kritické názory o Cirkvi od ľudí, ktorí nie sú kresťania alebo
  z akého koľvek dôvodu sa od Cirkvi dištancovali?
 • Aký priestor je poskytnutý v našej miestnej Cirkvi minoritám, zvlášť ľuďom
  zažívajúcim chudobu, sociálne vylúčenie?
 • Viem druhého počúvať, vypočuť bez predsudkov a bez pripravovania si vlastných
  obranných stratégii / odpovedí?
 • Som otvorený pre iný názor a skúsenosť a som ochotný rozšíriť svoj pohľad na vec

FARSKÁ FÁZA SYNODY

V evanjeliách vidíme, ako Ježiš oslovuje všetkých. Neprináša spásu len ľuďom ako jednotlivcom, ale ako ľudu, ktorý zhromažďuje ako jediný Pastier celého stáda (porov. Jn 10, 16). Ježiš nám svojím pôsobením ukazuje, že z Božieho plánu spásy nikto nie je vylúčený. Evanjelizačné dielo a posolstvo spásy nemožno pochopiť bez toho, aby sme brali do úvahy Ježišovu neustálu otvorenosť voči čo najširšiemu publiku. Evanjeliá ho nazývajú zástupom, ktorý tvoria všetci ľudia nasledujúci Ježiša na ceste a všetci tí, ktorých Ježiš volá, aby ho nasledovali. viac tu…

Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia

Prot. č.: 382/2021

V Bratislave, 15. októbra 2021

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová „spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy.

Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme! Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.