Svätá omša pri príležitosti stých narodenín pána Juraja Pandoša

V sobotu 30. 4.2022 bola slávená svätá omša na úmysel stých narodenín pána Juraja Pandoša, najstaršieho obyvateľa v našej filiálnej obci Lackovce.

Kňazi farnosti ako aj ostatní spoluobčania a spolufarníci prajú oslávencovi všetko najlepšie k významnému jubileu a modlia sa a žehnajú mu hojnosť nebeských požehnaní a darov od nášho Pána, Ježiša Krista

100.rokov, Juraj Pandoš

Svätá omša pri kaplnke 2021

Aj napriek nepriazni počasia  sa v piatok 27. augusta 2021  v miestnom lese nad obcou Lackovce stretli  veriaci, aby tak už po piaty krát mohli  pri kaplnke Panny Márie  sláviť svätú omšu, ktorú celebroval bývalý kaplán našej  farnosti Dalibor Ondrej za asistencie farára Jozefa Kozáka a bohoslovca Šimona Mesarča.

Omše sa zúčastnili aj hostia z nového pôsobiska Dalibora Ondreja, starostka obce Lodina a kantorka miestneho kostola.  V závere omše starostka obce Lackovce  Ľuboslava Hofericová poďakovala všetkým prítomným a tým, ktorí sa zaslúžili o vznik tohto krásneho miesta.  Po vzdaní vďaky a úcty našej nebeskej Matke a po duchovnom občerstvení v týchto veľmi náročných časoch všetkých zúčastnených čakalo malé občerstvenie, ktoré nebolo ako po minulé roky pri studničke, ale vo dvore obecného úradu.

Všetci sme tu boli zídení ako jedna veľká rodina pri našej nebeskej Matke, a tešili sa z tohto krásneho dňa stráveného pri nej.

Vitráže v kostole Božského Srdca Ježišovho v Lackovciach

Aj keď sa mnohým akoby zastavil život a nič nové a pekné nevnímajú vo svojom živote o našej farnosti sa to nedá celkom povedať. Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré posledné mesiace vďaka pandémii zažívame, predsa len, Boh konal a koná u nás veci nové. Tie duchovné a dnes chceme do vašej pozornosti zvlášť dať veci materiálne.

V týchto dňoch sme dokončili najväčšiu investíciu v roku 2020 v našej farnosti – výmenu okien za vitrážové okna na našom filiálnom kostole v Lackovciach. Na návrh Liturgickej komisie pri Arcibiskupskom úrade v Košiciach a podnet nášho arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera sme zverenú úlohu zhotovenia vitráží zverili Mgr. art. Jaroslavovi Drotárovi z Humenného.

Ten vytvoril 18 výtvarných návrhov nových vitrážových okien pre náš kostol, ktoré znázorňujú 5 tajomstiev ruženca svetla, 5 tajomstiev radostného ruženca, 4 symboly evanjelistov a 4 umelecké návrhy.

Celý projekt vitráži vznikol vďaka finančnej podporte Obci Lackovce a mnohých veriacich. Projekt bol podporený z rozpočtu PSK. Z výzvy predsedu PSK Milana Majerského.

Zavŕšením celého projektu malo byť slávnostné požehnanie vitráži otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, no vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu slávnosť požehnania po sobotňajšom telefonáte ( 14.11.2020)  s kancelárom otca arcibiskupa sa odkladá na neurčito.

Kým teda veríme nadíde deň našej radosti, chceme sa aspoň týmto spôsobom s vami podeliť o našu radosť prostredníctvom fotogalérie z nášho kostola.

Vysvetlenie k vitrážam – symboly evanjelistov:

Evanjelisti, každý jeden má svoj vlastný symbol – človeka, leva, býka a orla. Prečo tieto symboly? Tradične sú štyria evanjelioví spisovatelia reprezentovaní nasledujúcimi symbolmi:

  • Svätý Matúš – Boží človek
  • Sv. Marek – okrídlený lev
  • Sv. Lukáš – okrídlený býk
  • Svätý Ján – vystúpujúci orol.

Tieto symboly sú prevzaté z proroka Ezechiela:

Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. Piaty deň mesiaca – bol to piaty rok od zajatia kráľa Joachima – prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri, rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. – Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu – zo stredu ohňa – čosi ako výzor lesklého kovu. Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka, každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla … (Ez 1,1-10)

V knihe Zjavenia (4,6-8) nachádzame podobný opis:

… a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: “Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!”

Tieto obrazy zo Starého i Nového zákona podnietili sv. Ireneja (140-202) prirovnať ich k štyrom spisovateľom evanjelia kvôli ich obsahu a ich osobitnému zameraniu na Krista. Vo svojom pojednaní Adversus Haereses (Proti herézam XI) prehlasuje sv. Irenej:

Prvý živý tvor bol ako lev symbolizujúci účinné pôsobenie, vládu a kráľovskú moc. Druhý bol ako býk naznačujúci obetu a sviatostný poriadok. Tretí mal tvár človeka – zjavný popis jeho príchodu v podobe človeka. Štvrtý bol ako lietajúci orol poukazujúci na dar Ducha, ktorý sa okrídlený vznáša nad Cirkvou. A preto sú evanjeliá v súlade s týmito znakmi, medzi ktorými tróni Kristus Ježiš. Svätý Irenej vysvetľuje túto symboliku podrobnejšie:

Svätý Matúš

… je reprezentovaný božským človekom, pretože evanjelium zdôrazňuje vstup Ježiša do tohto sveta predstavením rodovej línie – “Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.” (Mt 1,1) a jeho inkarnácia (vtelenie) a narodenie: “S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.” (Mt 1,18). Sv. Irenej dopĺňa “A tak toto evanjelium je evanjeliom Jeho ľudskosti. A tento charakter pokorného a mierneho človeka je zjavný v celom evanjeliu.”

 Svätý Marek

… je doprevádzaný okrídleným levom a tým odkazuje na proroka Izaiáša, keď začína svoje evanjelium slovami: “Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: “Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.” (Mk 1,1-2) Hlas na púšti pripomína človeku revúceho leva a prorocký duch zoslaný na zem je vyobrazený krídlami zvieraťa. Lev tiež znamenal kráľovstvo, patričný symbol pre Božieho Syna.

Sv. Lukáš

… je zobrazovaný spolu s okrídlený býkom. Tieto zvieratá sa v chráme používali ako obeta. Napríklad, keď bola Archa zmluvy prinesená do Jeruzalema, každých šesť krokov obetovali býčka a vykŕmené teľa. Svätý Lukáš začína svoje evanjelium oznámením o narodení sv. Jána Krstiteľa jeho otcovi, kňazovi Zachariášovi, ktorý vtedy slúžil v chráme (Lk 1). Pripája aj podobenstvo o márnotratnom synovi, keď otec nechá zabiť vykŕmené teľa, nielen na oslavu návratu syna, ale aj ako obraz radosti, ktorú prežívame pri zmierení skrze nášho najsvätejšieho Spasiteľa, ktorý sa ako kňaz ponúka sám v obetovaní, aby nám boli odpustené naše hriechy. Preto nám okrídlený býk pripomína kňazskú povahu nášho Pána a jeho obeť za naše vykúpenie.

Svätý Ján

… je vyobrazený spolu so stúpajúcim orlom. Evanjelium začína vznešeným prológom a “stúpa”, aby preniklo tajomstvo Boha, vzťah medzi Otcom a Synom a vtelením: “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.” (Jn 1,1-5). A neskôr dodáva: “A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. ” (Jn 1,14). Evanjelium svätého Jána, na rozdiel od iných evanjelií, vnára čitateľa do najhlbšieho učenia nášho Pána – napríklad skrze dlhé rozpravy, ktoré Ježiš vedie s Nikodémom a samaritánkou, ako aj nádherné učenie o Chlebe Života a dobrom Pastierovi. Ježiš sa označuje za “Cestu, Pravdu a Život” a každý, kto ho prijíma, bude mať s Ním večný život.

Každý z týchto symbolov sa zameriava na konkrétnu tému toho ktorého evanjelia. A v prieniku všetkých týchto štyroch evanjelií sa skutočne dokážeme stretnúť s naším Pánom.

zdroj: CatholicExchange il. obr: t

Kostol - Lackovce

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie

Vďaka iniciatíve pani starostky Ing. Ľuboslavy Hofericovej a obecnému zastupiteľstvu sme sa opäť po roku mohli stretnúť pri kaplnke Panny Márie blízko studničky svätého Jozefa v Lackovciach. Krásne počasie a nádherná príroda nás privítali v našej oáze pokoja a modlitby kde bola slávená svätá omša.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol ThLic. Dalibor Ondrej, farský administrátor vo farnosti Veľká Lodina. Vo svojom príhovore nás povzbudil ostať verným nášmu povolaniu i Božej vôli.

Po skončení svätej omše na všetkých čakalo skvostne pripravené agapé. Ďakujeme obci Lackovce a dobrovoľníkom za krásny spoločný čas.

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie, 2020

Jasličková pobožnosť

Malá Alenka prišla za mamkou s otázkou: „Prečo slávime Vianoce?“ Mamka však na ňu nemala čas, kvôli iným povinnostiam. Alenka podobne pochodila aj u ocka, brata a sestry. Nakoniec sa nad ňou zľutovali traja anjeli z neba, ktorý jej s pomocou ďalších detí formou básní a piesní vysvetlili „čo sa stalo na Vianoce“.

Takto vyzerala tohtoročná jasličková pobožnosť 25.12.2018 pred sv. omšou v Lackovciach. Ďakujeme všetkým účinkujúcim na príjemné naladenie na sv. omšu a sprítomnenie Ježišovho narodenia. Veľká vďaka patrí aj „režisérke“ Andrei za prípravu a nácviky s deťmi.

Krížové cesty na Kalvárii a v Lackovciach

Krížová cesta – Lackovce

Krížová cesta – Kalvária

Jasličková pobožnosť 2017 – Lackovce

Na prvý sviatok vianočný popoludní „lackovské“ deti a mládež pripravili Jasličkovú pobožnosť. Pásmo piesní, krátkych scénok a vinšov nám spríjemnili vianočnú atmosféru a  priblížili narodenie nášho Pána.

Ďakujem všetkým účinkujúcim (bolo ich vyše dvadsať), a hlavne kantorke Andrei za prípravu a čas.

Aj deti môžu pomáhať

V sobotu 9. decembra bolo v sakristii v Lackovciach veselo. Pre deti boli pripravené „tvorivé dielne“. Celý stôl sa trblietal rôznymi ozdobami. Deti vyrábali anjelov, vianočné stromčeky… Aby bolo pri práci veselo, zneli vianočné koledy a piesne. „Tvorivé dielne“ mali aj charitatívny rozmer: časť výrobkov bola určená na predaj na 2. ročníku „Vianočných trhov“ v Lackovciach, ktorých výťažok bol určený na príspevok pre MŠ v Lackovciach. Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, ktoré si našli čas a prišli.​​​​​​

700 rokov obce Lackovce

V sobotu 7. októbra 2017 sme po krátkom čase privítali v našej farnosti, presnejšie v našej filiálnej obci Lackovce, otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Otec arcibiskup k nám zavítal s príležitosti 700. výročia prvej písomne zmienky o obci Lackovce. Okrem slávenia Eucharistie náš arcibiskup Bernard Bober požehnal novú mariánsku kaplnku a urobil zápis v pamätnej knihe na Obecnom úrade v Lackovciach. Fotografie z tejto milej slávnosti si môžete pozrieť tu:

Lackovce- Požehnanie kaplnky

V histórii obce Lackovce sa píše, že skôr, ako bol postavený v obci kostol, stretávali sa veriaci pri kaplnke, kde sa spoločne modlili. Táto kaplnka sa tak stala prvým miestom ich verejného náboženského kultu a prejavom nábožnosti. Aj po postavení kostola, požívala kaplnka Panny Márie úctu a pripomínala veriacim obce nábožnosť ich predkov.

V roku 2007 bola pre prace na pozemku kaplnka odstránená. No vzhľadom na úctu, ktorú požívala, zachovali veriaci sochu i kopulu kaplnky. Desať rokov nosili veriaci túžbu, obnoviť jej úctu, i našli vhodné miesto ” na krížnych cestách” v lesíka neďaleko studničky, kde mnohí nachádzajú oddych i relax. A zvlášť traja Jozefovia, pán Sciranka, Behún a Nazad, ako aj pán Igor Hrinda a pán Lazor, sa zasadili, aby krásne miesto mohlo dá stať novým priestorom pre obnovenú kaplnku.

A tak v pondelok 28.8.2017 v malebnom prostredí náš pán farár Jozef Kozák a kňazi Univerzitného pastoračného centra v Košiciach o. Marcel Jurč, o. Dalibor Ondrej – náš bývalý pán kaplán a o. Peter Fogaš prišli na toto aby spoločne slávili Eucharistiu a požehnali obnovenú kaplnku.
Pán farár v úvode citoval sv. Augustína, ktorí povedal: “Taký je človek, aké sú jeho lásky”, a vyjadril radosť, že jednou z lackovských lások je aj Panna Mária. Zároveň privítal kňazov UPC a potešil sa takej symbolike, že pri pohľade na kaplnku vnímame históriu- minulosť obce a pri pohľade na kňazov pracujúcich s mládežou, vnímané budúcnosť nielen obce, vlasti, ale aj viery.

V kázni sa prihovoril o. Dalibor Ondrej, ktorý ponúkol možnosť vnímať túto chvíľu ako možnosť istého symbolického pohľadu: “Stretávame sa na sviatok sv. Augustína a neoddeliteľnou postavou jeho života a premeny je jeho matka sv. Monika. Aj táto kaplnka sa môže stať miestom kde matky môžu prosiť za svoje deti, no môže nám aj všetkým pripomínať, že máme všetci mamu, ktorá nás neopúšťa a záleží jej na našom obrátení!”
Na konci sv. omši krátko pozdravil veriacich aj o. Marek Jurč, ktorý nezabudol poďakovať za nedávnu zbierku a štedrosť veriacich pre UPC a povedal, že pri pohľade na celé toto dielo a zhromaždenie sa mu chce povedať: “ste Božou radosťou.”

Na záver krátku históriu kaplnky a vďačnosť za jej obnovu a požehnanie prejavila starostka obce Ing. Ľuboslava Hofericová.
Po sv. omši na všetkých čakalo milé prekvapenie, agapé pri neďalekej studničke- guláš a fantastické koláče.