Krst

Ponúkame vám odpovede na otázky, ktoré dostávame od veriacich, keď k nám prídu a chcú pokrstiť dieťa.

1) Čo je krst?
 Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, v ktorej sa človek:

  • oslobodzuje od dedičného hriechu a iných hriechov
  • stáva sa Božím dieťaťom
  • nezmazateľným znakom sa pripodobňuje Kristovi
  • stáva sa členom Kristovho tajomného tela, Cirkvi

2) Kedy požiadať o krst?
 Krst možno nahlásiť niekoľko dní vopred na farskom úrade v úradných hodinách. Má tak urobiť jeden z rodičov, nie však starí rodičia alebo niekto iný. K nahláseniu krstu je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa – fotokópiu.

3) Kto môže byť krstným rodičom?
Krstným rodičom sa môže stať ten, kto:

  • je na to schopný a má úmysel túto úlohu plniť
  • zavŕšil 16 rok života
  • je katolík, prijal sviatosť birmovania, eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom (napr. rozvedený)
  • nie je otcom alebo matkou dieťaťa

Krstný rodič musí byť pri krste osobne prítomný.  Podľa noriem cirkevného práva sa vyžaduje, aby bol pri krste prítomný aspoň jeden krstný rodič. Nemôže byť len zapísaný, ale musí byť pri udeľovaní sviatosti krstu.

4) Ak mám vybratých  krstných rodičov, ale nemôžu sa zúčastniť krstnej náuky, čo robiť?

 Je potrebné, aby sa rodičia a krstní rodičia zúčastnili predkrstnej náuky.
Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu sa zúčastniť predkrstnej náuky aj vo svojej farnosti, majú však o tom priniesť potvrdenie.

5) Ak nemám trvalý pobyt vo farnosti v ktorej chcem dať pokrstiť dieťa, čo mám robiť?
 Aby sme dovolene vyslúžili sviatosť krstu deťom, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt na území našej farnosti, je potrebné priniesť povolenie ku krstu, ktoré vydá kňaz farnosti, na území ktorej majú rodičia trvalý pobyt.

6) Prečo by sme mali deťom vybrať meno po nejakom svätcovi?
Nemáme lepšie vzory, ani lepších pomocníkov ako svätých. Ak je mojím patrónom svätec, mám u Boha priateľa.

Dúfame, že nielen vám, ale aj vašim príbuzným  tieto informácie pomôžu