III. farské synodálne stretnutie – Vyjadrenie názoru

Pozývame vás na III. farské synodálne stretnutie v pondelok
28.2.2022 o 18:30 hod v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút.
Téma: 2. Vyjadrenie názoru
(Ježiš) znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal
nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta“, čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a
rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre
robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“ Mk 7, 31 – 37
Pomocné otázky
Vyjadriť názor: všetci sú nabádaní, aby hovorili odvážne a otvorene, teda slobodne, pravdivo a s láskou.
  • Akú máme skúsenosť so „slobodným, odvážnym a otvoreným rozprávaním“ v našom spoločenstve farnosti?
  • Aké podmienky si pre takéto slobodné, otvorené a odvážne rozprávanie predstavujeme?
  • Bráni mi niečo, aby som v Cirkvi pokorne, ale s odvahou a otvorene vyslovil svoj názor?
  • Vnucujem svoje názory a presvedčenie druhým?
  • Kto rozpráva v mene nášho cirkevného spoločenstva?
  • Nie sú v našich predstavách o živote vo vnútri farnosti určité negatívne predsudky? V prípade, že áno, čím sú spôsobené a ako by bolo možné ich prekonať?
  • Vytvárajú sa v našich farnostiach a spoločenstvách podmienky pre vzájomné stretnutia (pravidelné stretávanie jednotlivých skupín farníkov, atď.)?
  • Vystupujú členovia farskej pastoračnej rady na základe svojho názoru/hlasu, alebo ako predstavitelia určitej skupiny farníkov, ktorých názor vnášajú do diskusie?
  • Vstupuje naše spoločenstvo do kontaktu s hromadnými oznamovacími prostriedkami?