Povolaný ku kňazstvu

Cítite povolanie ku kňazstvu? Prihláste sa do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2022/2023.

Podmienky prijatia:

  • mravný a bezúhonný život kresťana
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
  • odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2022 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I. II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na webstránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.

Viac informácií na webstránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského:
www.kske.sk/?option=podmienky
alebo na webstránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity:
https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/