CHCETE DAŤ POKRSTIŤ SVOJE DIEŤA?

CHCETE DAŤ POKRSTIŤ SVOJE DIEŤA?

 

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, v ktorej sa človek:

–         oslobodzuje od dedičného hriechu a iných hriechov

–         stáva sa Božím dieťaťom

–         nezmazateľným znakom sa pripodobňuje Kristovi

–         stáva sa členom Kristovho tajomného tela, Cirkvi

Ako predpoklad ku krstu dieťaťa sa vyžaduje, aby existovala opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak by takáto nádej chýbala, krst sa oddiali, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod. Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby rodičia poznali základné pravdy viery a žili kresťanským životom.

Krst možno nahlásiť niekoľko dní vopred na farskom úrade. Má tak urobiť jeden z rodičov, nie však starí rodičia alebo niekto iný.

K nahláseniu krstu je potrebné priniesť so sebou:

–         rodný list dieťaťa – fotokópiu

Podľa noriem cirkevného práva sa vyžaduje, aby bol pri krste prítomný aspoň jeden krstný rodič.

Krstným rodičom sa môže stať ten, kto:

–         je na to schopný a má úmysel túto úlohu plniť

–         zavŕšil 16 rok života

–         je katolík, prijal sviatosť birmovania, eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať

–         nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom

–         nie je otcom alebo matkou dieťaťa

Krstný rodič musí byť pri krste osobne prítomný. Je potrebné, aby sa rodičia a krstní rodičia zúčastnili predkrstnej náuky.

Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu sa zúčastniť predkrstnej náuky aj vo svojej farnosti, majú však o tom priniesť potvrdenie.

Aby sme dovolene vyslúžili sviatosť krstu deťom, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt na území našej farnosti, je potrebné priniesť povolenie ku krstu, ktoré vydá kňaz farnosti, na území ktorej majú rodičia trvalý pobyt.

Vyjadrením úprimného záujmu o vieru, v ktorej sa dieťaťu udeľuje krst je aj prijatie sviatosti zmierenia pred samotným slávením a vysluhovaním sviatosti krstu.

Ku krstu je potrebné priniesť bielu košieľku a sviecu.

 

Čo hovorí Kodex kanonického práva o sviatosti krstu:

 

Kán. 856- hoci sa krst môže udeliť v ktorýkoľvek deň, predsa sa odporúča, aby sa spravidla slávil v nedeľu alebo ak je to možné na Veľkonočnú vigíliu.

Kán. 857–  okrem nevyhnutného prípadu je vlastným miestom krstu kostol alebo kaplnka.

$ 4-  má byť pravidlom, aby dospelý bol pokrstený vo vlastnom  farskom kostole, dieťa však vo vlastnom farskom kostole rodičov, ak sa z oprávneného dôvodu neodporúča  niečo iné.

Kán. 872–  krstencovi sa podľa možností má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.

Kán. 873–  za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Kán. 874- aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu.
  2. aby zavŕšil 16 rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal sviatosť eucharistie a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  5. nepokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.