CHCETE UZAVRIEŤ SVIATOSŤ MANŽELSTVA?

CHCETE UZAVRIEŤ SVIATOSŤ MANŽELSTVA?

 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. /Kor 13, 4-8/

 

Manželstvo je zväzok, ktorým muž a žena vytvárajú medzi sebou najvnútornejšie spoločenstvo  na celý život, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. Tento zväzok Ježiš povýšil na sviatosť.

/porov. kán. 1055 CIC/

Úmysel prijať sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť na farskom úrade aspoň 3 mesiace vopred.

K spísaniu sobášnej zápisnice je potrebné priniesť:

krstné listy snúbencov

/ak neboli pokrstení v našej farnosti, krstné listy nesmú byť staršie ako 6 mesiacov/

matrikárkou potvrdené „Oznámenie o uzavretí manželstva“ /matrika sa nachádza na Mestskom úrade v Humennom, ulica Kukorelliho 34, 1. poschodie, číslo dverí 19b/

Sobášna zápisnica bude spísaná až po predložení všetkých spomínaných dokladov!!!

 

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné zúčastniť sa predmanželskej náuky. Témy predmanželských stretnutí:

–         Katolícka vierouka

–         Božie a cirkevné prikázania

–         Sviatosti Cirkvi

–         Duchovný život v rodine

–         Prirodzené metódy plánovaného a zodpovedného rodičovstva

–         Obradu uzatvárania sviatosti manželstva.

Náuky sa konajú podľa rozpisu v kancelárii farského úradu po sv. omši alebo po dohode. Rozpis možno nájsť na www.humenne3.rimkat.sk alebo na výveske pred kostolom

Náuky je možné absolvovať, po dohode s kňazom aj v inej farnosti, je však potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní náuky.

Snúbenci by už pred začiatkom náuky mali poznať základné pravdy viery, Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní a význam jednotlivých sviatostí, zvlášť kresťanského manželstva.

Ak sú snúbenci vo viere ľahostajní, udelenie sviatosti manželstva sa oddiali.

 

Aby snúbenci prijali sviatosť manželstva nielen platne, ale aj s duchovným úžitkom, nech pred sobášom pristúpia k sviatosti pokánia, aby mohli pri sobáši pristúpiť k sv. prijímaniu. Je dobré, ak sa takto duchovne pripravia aj príbuzní snúbencov.