25. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
23.9.
Sv. pátra Pia, kňaza, spomienka
18:00  + Mária, Alžbeta, Helena, Ján
Utorok
24.9
18:00
 ZBP Silvia s rod. /40 r.ž./ 17:00
Streda
25.9
18:00 + Jozef, Mária, Milan 16:30
Štvrtok
26.9
18:00  + Peter
Piatok
27.9
Sv. Vincenta de Paul, kňaza spomienka
18:00   ZBP Pavol /40 r.ž./ 17:00
Sobota
28.9

8:00
18:00

+ Július, Helena
 16:30
26. Nedeľa cez rok
29.9

8:00
10:30

ZBP Ján a Helena /40 r. manželstva/

9:15
  • Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary na rádio Lumen.
  • V nedeľu 29.9. o 15.00 hod. vás pozývame do nášho farského kostola sv. Košických mučeníkov na Faustynum – prvé stretnutie ctiteľov Božieho Milosrdenstva.
  • Myslime v modlitbe na účastníkov Národného pochodu za život v Košiciach a modlime sa za dobré ovocie tohto podujatia.
  • Oznam Lackovce: v sakristii máte možnosť zapísať k službe lektorov – čítaniu na sv. omši na najbližšie obdobie
  • V pondelok 23.9. po sv. omši je stretnutie kantorov a spevákov s pánom farárom.
  • V utorok po sv. omši je stretnutie animátorov detí a mladých našej farnosti.