3. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
5.5
18:00 + Anna, Helena, Viktor, Peter
Utorok
6.5
18:00 ZBP a pokoj v rodine Miroslava  17:00
Streda
7.5
18:00 Dary DS pre bohuznámeho maturanta 17:00
Štvrtok
8.5
18:00 ZBP Viktória, Lenka, Viera s rod.
Piatok
9.5
18:00 + Anna, Ján 17:00
Sobota
10.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Nadežda, Anna, Ján
 17:00
4. Veľkonočná nedeľa
11.5
Nedeľa Dobrého Pastiera
8:00
10:30
Pro populo
ZBP Melánia /70 r.ž./
9:15

Oznamy:

  • Lavice- chceme vám poďakovať za vašu trpezlivosť v čase úpravy lavíc. Ako vidíte, všetky už sú na svojom mieste. Ešte však to nie je úplný koniec. Do 10. mája budú prebiehať záverečné úpravy a doplnenie niektorých komponentov. Zároveň chceme ešte raz touto cestou poďakovať OcÚ v Lackovciach a starostke pani Ing. Hofericovej za zapožičanie stoličiek v čase realizácie úprav našich lavíc.
  • Dnes je májová pobožnosť a Eucharistická poklona o 14.00 hod.
  • Budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár v Košiciach – Pán Boh Zaplať za milodar.
  • radi by sme uskutočnili výmenu ventilátorov na našom chóre. Chceli by sme znížiť ich hlučnosť, zväčšiť výkonnosť a zabrániť úniku tepla cez otvory. Cenové ponuky na nové prístroje a zrealizovanie výmeny prijímame na adrese: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov, Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné do 10.5.2014. Výmenu by sme radi zrealizovali do 30.6.2014. Firmy, ktoré by mali záujem dať svoju cenovú ponuku môžu kontaktovať pána farára.
  • Tí, ktorí ste sa prihlásili na našu farskú púť : Izrael – Svätá Zem 2015 pripomíname, že prvú zálohu: 100 € je potrebné uhradiť do 31.5.2014. Zálohu vás prosíme odovzdať našej ekonómke pani Marike Kulovej, ktorá bude preberať zálohu vždy v pondelok po sv. omši.
  • Ohlášky našich snúbencov nájdete na farskej výveske.
  • Tí, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania môžu sa začať zapisovať na rozhovor s pánom farárom, v prvom týždni prešlo pohovorom 23 birmovancov. Hárok na druhý týždeň nájdete v sakristii.
  • Na základe výzvy KBS vás pozývame zapojiť sa do petície, ktorú pripravila Aliancia za rodinu. Viac o petícii ste sa mohli dočítať v našej Trojke. Petičné hárky sú v sakristii resp. vzadu pri východe.
  • Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosíme vás, aby ste zvlášť vo svojich modlitbách pamätali na nášho diakona Mareka Vajsa, ktorý 14. Júna prijme kňazské svätenie a 15. júna v našom farskom kostole sv. Košických mučeníkov bude sláviť primičnú sv. omšu.
  • V mesiaci máj, pravdepodobne v sobotu 17.5.2014 by sme radi zopakovali minuloročnú vydarenú akciu – súťaž vo varení guláša. Touto cestou by sme chceli vyzvať rodiny, alebo rôzne partie z našej farnosti, ktoré by mali chuť zapojiť sa do tejto akcie, aby sa nahlásili v sakristii u pána farára alebo kurátorov.