Poriadok bohoslužieb na 5. pôstny týždeň (11. – 17.4.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 11.4.
Féria
18:00 + Alžbeta
Utorok 12.4.
Féria
18:00
1. ZBP Jozef s rod.
2. ZBP Andrej – 60 r.ž.

17:00

Streda 13.4.
Féria
18:00 ZBP Jozefína – 70 r.ž. 15:30
Veľkonočná sv. spoveď
16:30


Štvrtok 14.4.
Féria
7:00 Na úmysel


Piatok 15.4.
Féria
18:00
+ Helena – výročná


obota 16.4.
Féria
7:00

18:00

+ Milan, Anna, Štefan, Vladimír

Za novomanželov Jozefa a Ivanu

17:30
Nedeľa 17.4.
KVETNÁ NEDEĽA

8:00m

10:30

18:00

+ Ignác

+ Michal

Za farnosť

9:15

Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti:

  • Klub Dôch.: 13.4. streda od 15:30 – 16:30
  • Lackovce: 16.4. sobota 8:30 – 9:30
  • HE-KM: 17.4. nedeľa od 14:30, 18:00 sv. omša
    19:4. Utorok 16:00 – 17:30, 18:00 sv. omša

13.4.2011 je Deň nespravodlivo stíhaných. Pri sv. omši sa budeme modliť na tento úmysel.

Rádio LUMEN pozýva na 7. Rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 14. mája 2011. Program púte na výveske.

Mladí, ktorí majú záujem putovať na Svetové dni mládeže do Madridu v auguste t.r. sa registrovať do 30.5.2011 na www.premladez.sk alebo na 0918 630 866.

Opäť dávame do pozornosti Arcidiecéznu púť s o. arcibiskupom do Katedrály v Amalfi, kde sú uložené pozostatky sv. Ondreja, apoštola, v septembri 2011. Viac info na výveske, alebo 034/6513896, www.awertravel.sk

V sakristii nahláste chorých na Veľkonočnú sv. spoveď.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. centrum. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať a požehnaj.

Tvorivé dielne – sobota 16.4.2011 o 14:30 hod v Past. centre. Veľkonočná tématika. Pozýva všetky deti.

Na Kvetnú nedeľu po sv. omšiach bude pred kostolom burza toho, čo deti vytvorili v sobotu. Výťažok pôjde na podporu projektu „Tehlička pre Afriku“.