Poriadok bohoslužieb na 33. cezročný týždeň (15. – 21.11.2010)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 15.11.
Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a uč. cirkvi,
spomienka
18:30 + Štefan, Helena
Utorok 16.11.
Féria
7:00 +Michal, Anna, Štefan, Anna 17:30

Streda 17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky, spomienka

18:30 + Ján, Zuzana, Anna, Ján 16:30
Štvrtok 18.11.
Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a sv. Pavla,
spomienka
18:30 + Eduard 17:30
Piatok 19.11.
Sv. Jozafáta, biskupa
a mučeníka, spomienka
17:30
ZBP Alžbeta – 88 r.ž.
Sobota 20.11.
Féria
8:00
18:30
+ Anna, Mária, Ján
ZBP Anna a Lenka
16:30
Nedeľa 21.11.
KRISTA KRÁĽA
8:00
10:30
+Štefan, Štefan
ZBP Jana s rod.
9:15
  • Na budúcu nedeľu Krista Kráľa v závere sv. omše pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Rovnako na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. centrum. Za Vaše milodary nech Vás Pán požehná a odmení.
  • 13. – 20. novembra – TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ. Vo štvrtok po sv. omši adorácia za mladých, v piatok po sv. omši – Filmový večer /premietanie v Past. centre/
  • V prvú adventnú nedeľu 28.11.2010 navštívi našu farnosť o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. O 10.30 bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole sv. košických mučeníkov, v rámci ktorej požehná Novú Farskú budovu a Pastoračné centrum.
  • Dnes 14.11.2010 popoludní o 15.00 hod. organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím „KRTKOVČATÁ“ v Humennom  XIII. ročník medzinárodného benefičného koncertu „SME INÍ, NIE HORŠÍ“ v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Vstupné 2€.
  • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Sú tam fotografie kostolov nášho dekanátu spolu s kontaktmi jednotlivých farností. Vrelo odporúčame. Cena 2€.