Poriadok bohoslužieb na 1. pôstny týždeň (14. – 20.3.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 14.3.
Féria
18:00 ZBP Ivan a Marián
Utorok 15.3.
Féria
18:00
ZBP Veronika

17:30

Streda 16.3.
Féria
18:00 + Agnesa, Ján, Ladislav
16:30

ZBP Tomáš a Anna


Štvrtok 17.3.
Féria
18:00 + Andrej, Emil


Piatok 18.3.
Féria
18:00
+ Eduard, Anton, Anna

17:30
+ Jozef

Sobota 19.3.
Sv. Jozefa, ženícha Panny Mária, slávnosť
8:00

18:00

+ Magdaléna – výročná

+ Jozef,  Helena, Ernest

16:30
+ Ladislav a Jozef
9:15
Nedeľa 20.3.
2. P
ôstna nedeľa
8:00

mm

10:30

1. ZBP Iveta, Saskia, Tobiáš, Igor
2. ZBP Magdaléna – 60 r.ž.
ZBP Mária – 85 r.ž. a Jozef s rod.
9:15
+ Ján
  • Dnes po Krížovej ceste koordinátorka spoločenstva „Modlitby matiek“ nám predstaví toto spoločenstvo.
  • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. Záväzný je jeden deň.
  • Dnes je jarná Zbierka na Charitu. Za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.
  • V sobotu 19.3.2011 budú v PC tvorivé dielne, začiatok o 14.30h.
  • V tomto roku sme sa v rámci pôstneho cvičenia zapojili do projektu „Tehlička pre Afriku“. Ktorí chodíte do kaplnky k saleziánom, tak ste sa s ním už stretli a ak si spomínate na jesennú misijnú besedu zameranú na saleziánske misijné dielo, tak tam bolo o nej tiež hovorené. Cieľom projektu je oboznámiť ľudí (hlavne deti a mládež) prostredníctvom rôznych aktivít so životom v chudobných oblastiach sveta. S týmto projektom je spojená aj peňažná zbierka, konaná za účelom pomoci krajinám v Afrike pri budovaní studní. Vzadu na nástenke môžete vidieť plagát s rozprestretou studňou a lepiace tehličky, ktoré si môžete „kúpiť“ za dobrovoľný príspevok, ktorý vložíte do pokladničky. Tehličku prilepíte na vyznačené miesto na plagáte. Tento projekt bude trvať až do konca pôstneho obdobia. O aktivitách spojených s ním budete priebežne informovaní, pri nich bude tiež možné prispieť na tento účel. Bližšie informácie o projekte môžete vidieť na nástenke alebo na webovej stránke www.savio.sk
  • 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Ide o pravidelnú celoslovenskú  kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj dať možnosť verejne prejaviť postoj za život. Tento rok prebieha 11. ročník kampane. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve v týždni od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2011. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Centrálnym dňom je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. Preto je vhodným termínom aj na poukázanie na potrebu chrániť právo na život tých najzraniteľnejších – detí pred narodením. Tohtoročným mottom je: „Život je krásny. Chráňme ho od počatia.“ Optimistickým posolstvom chceme osloviť najmä mladých ľudí a mladých rodičov k úcte k človeku od počatia, prípadne k prijatiu dieťaťa v ťažkej situácii. www.forumzivota.sk, www.25marec.sk, www.zachranmezivoty.sk, www.alexisporadna.sk
  • Krížové cesty v našom kostole: piatok 17.30, nedeľa 14.30 hod.