Podaj ruku

Stanovy občianskeho združenia PODAJ RUKU

 Článok 1

 

Základné ustanovenia
 Názov občianskeho združenia je: Podaj ruku
Sídlo združenia je:  Dargovských hrdinov 1, 066 01  Humenné

 

Článok 2 

Cieľ a činnosť
Cieľom združenia je charitatívno – sociálna činnosť.
Združenie Podaj ruku je dobrovoľnou neštátnou a nepolitickou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré svojou aktivitou pomáhajú deťom, mladým ľuďom zo sociálne slabších rodín. Cieľom aktivít združenia je pomoc pri napĺňaní základných potrieb detí a mládeže, rodiny a starých ľudí (telesných, duševných, spoločenských, materiálnych a duchovných). Združenie všestranne podporuje inštitúciu rodiny vo všetkých jej formách. Organizuje rôzne podujatia  kultúrneho, športového, východno-vzdelávacieho a spoločenského charakteru, ktoré  prispievajú k rozvoju ľudskej osobnosti v každom veku.

 Za týmto účelom:

 1. spolupracuje so štátnymi a neštátnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú otázkami rodiny a otázkami detí a mládeže
 2. o spomínaných otázkach, problémoch a možnostiach riešenia informuje prostredníctvom médií verejnosť,
 3. získava vymieňa si skúsenosti z oblasti starostlivosti o rodinu, deti a mládež so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami a odborníkmi,
 4. iniciuje a podporuje potrebné zmeny v legislatíve a praxi,
 5. publikuje materiály a vykonáva potrebné prieskumy a výskum v oblasti cieľov združenia,
 6. realizuje iné činnosti a aktivity, ktoré napomáhajú dosiahnuť ciele združenia

  

Článok 3

Členstvo

 1. Individuálnym členom združenia sa môže stať osoba, ktorá súhlasí so stanovami aj cieľmi združenia a chce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.
 2. Kolektívnym členom sa môžu stať právnické osoby – podniky, firmy, organizácie alebo ich zložky, ktoré majú záujem materiálne alebo inak pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a vložením dobrovoľného členského príspevku.
 4. Členstvo vzniká dňom registrácie písomnej prihlášky uchádzača štatutárnym orgánom  združenia.
 5. Valné zhromaždenie môže zvoliť za čestných členov združenia významné osobnosti, ktoré majú zásluhy v oblasti práce s rodinou, deťmi a mládežou.
 6. Zánik členstva:
  1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
  2. vylúčením členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
  3. úmrtím člena, resp. zánikom kolektívneho člena,
  4. zánikom združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1.      Člen má práva najmä:

 a.      zúčastňovať sa na činnosti združenia,
b.      voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
c.       obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d.      byť informovaný o činnosti združenia, zúčastňovať sa na zasadaní valného zhromaždenia a podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia ako aj pripomienky k jeho celkovej činnosti,
e.       kolektívni členovia majú právo voliť prostredníctvom svojho zástupcu. Kolektívny člen má jeden hlas.

2.      Povinnosti člena sú najmä:

a.       konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia,
b.      dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
c.       platiť členské príspevky vo výške, ktorú vzhľadom na svoju hmotnú situáciu považuje za primeranú. Kolektívny člen môže namiesto členského príspevku zložiť základný vklad, ktorého  výška je tiež dobrovoľná.

 

                                            Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a.       valné zhromaždenie,
b.      predsedníctvo,
c.       štatutárny orgán,
d.      revízna komisia

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
  2. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, schvaľuje výročnú správu,
  3. schvaľuje finančný rozpočet a návrhy na využitie hmotných prostriedkov združenia, schvaľuje správu o hospodárení a správu revíznej komisie,
  4. volí a odvoláva členov predsedníctva,
  5. volí a odvoláva členov revíznej komisie,
  6. rozhoduje o zrušení združenia.
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, o čom písomne a včas upovedomí všetkých členov. K platnosti uznesení valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Výnimky tvoria len uznesenia o zániku združenia, kde je potrebná najmenej nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a uznesenia o schválení alebo zmene stanov, kde je  potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.

 

Článok 7

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu.
 2.  Predsedníctvo má päť členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby,  najmenej však raz za štvrťrok. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen predsedníctva odvolaný valným zhromaždením. Na jeho miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena. 
 4. V období medzi valnými zhromaždeniami môže predsedníctvo kooptovať nových členov v prípade, ak zvolení členovia nie sú schopní trvale vykonávať svoju funkciu.
 5. Predsedníctvo najmä:
  a.       volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu
  b.      riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  c.       menuje vedúceho a zástupcu vedúceho svojho združenia Podaj ruku. Obidvaja menovaní pokiaľ už nie sú členmi predsedníctva sa nimi stávajú. V takomto prípade je počet členov predsedníctva najviac sedem,
  d.      riadi a zabezpečuje občianske združenie Podaj ruku. Členstvo v predsedníctve združenia s výkonom funkcií a pracovných činností v združení je zlučiteľné,
  e.       rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie po zvolaní opätovne nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  f.        ustanovuje likvidátora  v prípade likvidácie združenia, ak tak neurobilo valné zhromaždenie.
 6.      Predsedníctvo na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia môže zriadiť sekretariát, kanceláriu. Na výkon týchto činností môže predsedníctvo poveriť člena združenia.

 

Článok 8

Štatutárny orgán

 1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú  združenie navonok.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva, má podpisové právo na všetky finančné záležitosti. V prípade potreby môže poveriť vykonávaním svojej funkcie podpredsedu alebo iného člena predsedníctva.
 3. Štatutárny orgán vypracúva plán a správu o činnosti návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia.

 

Článok 9 

Revízna komisia

 1.  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Dozerá na hospodárenie  združenia a jeho jednotlivých orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia. Vypracúva výročnú správu, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu.

 

            .