Oznam o vyhlásení výberového konania

Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné

Oznam o vyhlásení výberového konania

Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné vyhlasuje výberové konanie na tieto pozície:

 1. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (ktorý zároveň spĺňa odbornosť pre podkategóriu učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie) kvalifikovaný pre vyučovanie informatiky a informatickej výchovy (3/4 úväzok)
 2. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (ktorý zároveň spĺňa odbornosť pre podkategóriu učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie) kvalifikovaný pre vyučovanie matematiky;
 3. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (ktorý zároveň spĺňa odbornosť pre podkategóriu učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie) kvalifikovaný pre vyučovanie predmetov občianska náuka a dejepis;
 4. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (ktorý zároveň spĺňa odbornosť pre podkategóriu učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie) kvalifikovaný pre vyučovanie predmetov občianska náuka a slovenský jazyk a literatúra.

Zoznam požadovaných dokumentov pre výberové konanie:

 • štruktúrovaný životopis,
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list (nie starší ako 3 mesiace),
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

 

Kvalifikačné a osobitné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s danou aprobáciou,
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
 • kreativita,
 • pozitívny prístup k mládeži.

Požadované dokumenty odošlite doporučenou poštou do 22. 7. 2014 (rozhoduje pečiatka na obálke). Zásielky odoslané po tomto termíne sa neakceptujú. Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. 7. 2014 v priestoroch školy. Na výberové konanie budete pozvaní telefonicky alebo mailom, preto je potrebné uviesť aktuálny telefonický a mailový kontakt v životopise.

Mgr. Matúš Bartko, PhD.
riaditeľ školy