Organizačné pokyny pred 1. sv. prijímaním, 26.5.2019

Pondelok 20.5. 2019

ZŠ Hrnčiarska

Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole

Prosím deti o dochvíľnosť!

Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/,šk. klubu.

Po skončení nácviku je preberanie rúcha vo FaPC

Streda 22.5. 2019

ZŠ Laborecká a iné ZŠ

Piatok

24. 5. 2019

O 17.00 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom centre

O 18.00 sv. omša pre deti

Po Skončení sv. omše bude Generálka pre deti zo ZŠ Laborecká a iné ZŠ

Sobota

25. 5.2019

Spoveď detí, rodičov i príbuzných od 9.00. – 10.30.hod.

Deti si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu, ktorú odovzdajú animátorke

Od 10.30. – 11.00. bude GENERÁLKA pre deti zo  ZŠ Hrnčiarska, ktoré majú nedeľu 1.sv.prijímanie o 11.00.hod.

Od  11.30 hod. – upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosíme o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa

26.5.2019

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ  Laborecká a iné ZŠ

9.00 – Slávnostná sv. omša

10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarsku

11.00 – Slávnostná sv. omša

Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia pred sv. omšou nech zaujmú svoje miesta v kostole/ prvý rad –  deti, druhý rad – matky, tretí rad – otcovia./

Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. Preto fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou len z chóra. Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných.

Utorok 28.5.2019 Ďakovná púťdetí 28.5.2019 – Prešov, Mariánska hora v Levoči/Prosím nahlásiť záujem detí pri preberaní rúcha a zaplatiť poplatok 9,-eur./
Piatok

31. 5. 2019

Vrátenie rúcha od 17.00 – 18.00 hod. na faru