Modlitby pre birmovancov

Modlitby

pdf verzia na stiahnutie

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

————————————————

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

————————————————

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

————————————————

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov amen.

————————————————

Desatoro

 1. Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov, okrem mňa, aby si sa im klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Spomeň, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca i matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmylníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho.

————————————————

Pätoro

 1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

————————————————

6 hlavných právd

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

————————————————

7 hlavných hriechov

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Nestriedmosť
 6. Hnev
 7. Lenivosť

————————————————

Do neba volajúce hriechy

 1. Úmyselná vražda
 2. Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt
 3. Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu

————————————————

Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

————————————————

Sedem sviatostí

 1. Sviatosť krstu
 2. Sviatosť birmovania
 3. Sviatosť Oltárna
 4. Sviatosť pokánia
 5. Sviatosť pomazania chorých
 6. Sviatosť kňazstva
 7. Sviatosť manželstva

————————————————
Skutky telesného milordenstva

 • Hladných kŕmiť
 • Smädných napájať
 • Nahých odievať
 • Pocestných sa ujať
 • Väzňov vykupovať
 • Chorých navštevovať
 • Mŕtvych pochovávať

————————————————
Skutky duchovného milosrdenstva

 • Hriešnikov napomínať
 • Nevedomých vyučovať
 • Pochybujúcim dobre radiť
 • Zarmútených tešiť
 • Krivdu trpezlivo znášať
 • Ubližujúcim odpúšťať
 • Za živých a mŕtvych sa modliť