1. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.3
18:00 ZBP Valéria, Anna, Marek
Utorok
11.3
18:00 + Jozef, Mária  17:00
17:Streda
12.3
kántry
18:00

+Michal, Helena, Jozef, Mária

 17:00
Štvrtok
13.3
18:00 ZBP Anna, poďakovanie za život
a požehnanie celej rodiny
Piatok
14.3
kántry
18:00 + Ján, Ferdinand, Helena 17:00
Sobota
15.3
8:00
18:00
+ Zuzana
+ Emília
 17:00
2.pôstna nedela
16.3

8:00
10:30
za farnosť
ZBP Veronika, Martin, Tomáško
9:15

Oznamy:

  • Budúcu nedeľu je zbierka na FaPC. Pán Boh zaplať za milodary.
  • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
  • Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Vladimírom Juhásom, vždy v nedeľu o 15.00hod. 
  • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Tlačivá nájdete pri východe z kostola a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk
  • Jarné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden deň. Obsah: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
  • V sobotu 15.3 . pozývame do nášho FaPC deti a mládež na Tvorivé dielne – začíname o 14.30 hod. 
  • V poslednej Trojke ste sa mohli dočítať o ponuke farskej púte do Izraela – Svätá Zem 2015. Prihlásiť sa môžete v sakristii.