Poriadok bohoslužieb: 31. cezročný týžďeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 1.11.
Všetkých svätých
8:00

10:30

+ Štefan, Mária, Pavol, Milan

Za farnosť a dobrodincov

10:30 9:15
Utorok 2.11.
Spomienka na všetkých verných zosnulých
7:00

18:30

Na úmysel

Za nenarodené deti

17:30

Streda 3.11.
Féria
18:30 + Monika, pohrebná 16:00
sv. spoveď

16:30

17:30
Štvrtok 4.11.
Sv. Karola Boromeo, biskupa, spomienka
18:30 + Anna, Andrej, Michal, Mária
Piatok 5.11.
1. piatok v mesiaci
7:00

17:30

+ Ivan, Nadežda, Jozef

+ Mária, Ján, Mária, Anna, Jozef

17:30
Sobota 6.11.
1. sobota v mesiaci
8:00
18:30
Za ružencové bratsvo
+ Gabriel
16:30
Nedeľa 7.11.
31. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Jaroslav
ZBP Peter – 50 r.ž. s rod.
9:15
Humenné KM Sv. spoveď Streda 17.00 – 18.30
Štvrtok 17.00 – 18.30
Piatok 07.30 – 08.30 15.30 – 17.30
Adorácia Štvrtok 19.30 – 22.00
Piatok 07.30 – 17.30
  • Pobožnosť za duše zosnulých bude v pondelok o 14.30 v našom kostole.
  • Zbierka na Faru a Past. centrum bola 1078,41 € a 50 Kč. Bohuznáma darovala na FaPC 65 €. Všetkým štedrým darcom Pán Boh zaplať.
  • V stredu večer po sv. omši bude stretnutie lektorov. Všetkých pozývame.
  • Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektu Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou je spojiť Spomienku za zosnulých so spomienkou na deti, ktoré nemali možnosť sa narodiť. Zapojiť sa môžete modlitbou na tento úmysel a zapálením  sviečky v okne 2.11. večer. Sviečky si môžete vyzdvihnúť pri vchode do kostola a prispieť dobrovoľným príspevkom na podporu Fóra života – organizácie, ktorá svojimi aktivitami sa zasadzuje za život od počatia až po prirodzenú smrť.