Poriadok bohoslužieb: 22. cezročný týždeň

  Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 30.8.
féria
18:30 ZBP Silvia a Richard s rodinou    
Utorok 31.8
féria
07:00 ZBP Tatiana a Mariana   17:30
Streda 1.9
féria
18:30 +Tibor, výročná 16:30  
Štvrtok 2.9
féria
18:30 Ján, Mária    
Piatok 3.9
Sv.Gregora veľkého,
spomienka
7:00
18:30
+ Jozef
ZBP Dagmar, 35 r.ž
  18:30
Sobota 4.9
féria
8:00
18:30
Za ružencové bratstvo
ZBP Dáša s rodinou
16:30 18:00
Nedeľa 22. 8.
23. cezročná nedeľa
8:00
10:30
+Štefan
Odpustová slávnosť
   
  • V nedelu, 5.9.2010 budem v našej farnosti sláviť Odpustovú slávnosť ku cti sv.košických mučeníkov. Hlavným celebrantom bude ThLic. Marek Haratim, vicerektor Kolégia sv.Cyrila a Metoda v Ríme. Bližší program na nástenke
  • kto má záujem o knihy Dp Bartolomeja Urbanca, môže si ich vyzdvihnúť  v sákristii kostola
  • výmena ružencových tajomstiev bude v piatok po sv.omši
  • Bohuznáma darovala na FaPC 10€
  • spovedanie pred prvým piatkom: povzbudzujeme aj rodičov s deťmi, ktorým sa začína škola, aby prišli ku sviatosti zmierenia