Mons. Bernard Bober sa dožíva 60–tich rokov života

Z príležitosti životného jubilea 60- tich rokov Mons. Bernarda Bobera košického arcibiskupa – metropolitu sa v sobotu 06. novembra 2010 uskutoční slávnostné zhromaždenie, ktoré začne ďakovnou sv. omšou jubilanta v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej 89 o 12.00 napoludnie

Dnešný jubilant chce vo vedení diecézy klásť predovšetkým dôraz v zmysle svojho biskupského hesla S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom na novú evanjelizáciu. Poznať dnešného človeka a vyzdvihujúc jeho dôstojnosť, ísť mu v ústrety podľa jeho potrieb . Skláňať sa k dnešnému človeku , načúvať mu a cítiť jeho dych a jeho problémy. Plánuje sa tiež viacej venovať patrónovi košickej arcidiecézy Sv. Ondrejovi , získať jeho relikvie a vyhlásiť Rok Sv. Ondreja. V nasledujúcom období v košickej katedrále zriadiť kaplnku sv. Cyrila a Metoda na prehĺbenie úcty k našim vierozvescom i slovanskej histórii a podla ich odkazu učiť ľudí odísť od novodobého pohanstva a zachovávať Boží poriadok. Mons. Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom . Po gymnaziálnych štúdiach absolvoval Teologickú fakultu v Bratislave , kde 8. júna 1974 prijal kňazskú vysviacku. Po troch rokoch kaplánskeho pôsobenia v Humennom, Snine a Zborove sa v roku 1978 stáva na dvanásť rokov farárom v Kecerovciach . Krátko pred príchodom na vtedajší biskupský úrad v Košiciach za generálneho vikára, je dekanom v Humennom a 28.12. 1992 je menovaný za biskupa. Po biskupskej vysviacke 30. januára 1993 pôsobí v diecéze ako pomocný biskup a po menovaní za košického arcibiskupa 4. júna 2010, sa ujal úradu košického arcibiskupa 10. júla 2010.

prevzaté z www.rimkat.sk