II. farské synodálne stretnutie

Pozývame vás na II. farské synodálne stretnutie v pondelok 14. 2. 2022 o 17 : 00 hod. v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút.

Téma: 2. Počúvať
Mt 13, 13 – 17:
Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. 

Pomocné otázky

 • Počúvať – počúvanie, vypočutie je prvý krok, ale vyžaduje otvorenú myseľ
  a otvorené srdce, bez predsudkov.
 • Môže k nám Boh prehovoriť i skrze druhých ľudí, alebo konkrétnejšie takých,
  ktorých hlasy ignorujeme?
 • Aká je váha slova každého človeka (mladý človek, žena, muž, laik, zasvätené
  osoby, kňaz) v našom miestnom spoločenstve?
 • Existujú medzi nami predsudky ohľadom toho, kto „má právo hovoriť“ alebo
  „koho treba počúvať“?
 • Čo komplikuje naše počúvanie druhých v našom miestnom spoločenstve?
 • Zaujímame sa o názory tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ocitli na „periférii“
  nášho záujmu?
 • K čomu nás môže pohnúť obraz Ježiša v evanjeliách, obzvlášť tam, kde sa On stáva
  blízkym a pozorným voči všetkým „vylúčeným“?
 • Počúvame aj kritické názory o Cirkvi od ľudí, ktorí nie sú kresťania alebo
  z akého koľvek dôvodu sa od Cirkvi dištancovali?
 • Aký priestor je poskytnutý v našej miestnej Cirkvi minoritám, zvlášť ľuďom
  zažívajúcim chudobu, sociálne vylúčenie?
 • Viem druhého počúvať, vypočuť bez predsudkov a bez pripravovania si vlastných
  obranných stratégii / odpovedí?
 • Som otvorený pre iný názor a skúsenosť a som ochotný rozšíriť svoj pohľad na vec