Modlitby pre prvoprijímajúce deti

Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus Naveky.
Amen.

Znamenie Kríža (prežehnanie sa)
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Amen.

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav
nás Zlého.
Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu
smrti našej.
Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech
je teraz, i vždy i na veky vekov.
Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia
Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici
Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Modlitba k anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj, pomocnú mi
ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený.
Amen.

Modlitba za rodičov
Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, dožič, aby dlho
žili, žehnaj mojich rodičov. Otec, mama pre nás žijú, v práci sily
tratia. Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia.
Amen.

Modlitba k Panne Márii
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj
zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého
nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas, Mária…
Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas, Mária…
A slovo sa telom stalo. A prebývalo medzi nami.
Zdravas, Mária…
Oroduj za nás svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní
Kristových prisľúbení.
Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš
Kristus sa stal človekom, prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Modlitba pri stolovaní
Pred jedlom:
Požehnaj, Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej
štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Po jedle:
Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje
dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Ľútosť
Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som
ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče
odpusť mi pre krv Kristovu.

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha, 2. Lakomstvo, 3. Smilstvo, 4. Závisť, 5. Obžerstvo, 6.
Hnev, 7. Lenivosť

Sedem sviatosti
1. Krst, 2. Birmovanie, 3. Sviatosť oltárna, 4. Sviatosť zmierenia, 5.
Pomazanie chorých, 6. Posvätenie kňazstva, 7. Manželstvo

Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4.Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6.Božia milosť je na spásu potrebná.

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, tvoj Boh!
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho
blížneho ako seba samého. /porov. Lk 10,27-28/

Prvé sv. prijímanie

Pred pár dňami 20. mája 2018 sme v našej farnosti prežívali radosť zo slávnosti prvého svätého prijímania našich detí. Vďaka rodičom, ktorí nám zaslali fotografie na zverejnenie, vám v tejto chvíli ponúkame zdieľanie našej aj ich radosti z krásnej slávnosti.

Autor fotografií: Katarína Kočanová

« z 2 »

After-párty

Aj keď je prvé sväté prijímanie za nami, naša služba nekončí. Naši animátori si pre deti pripravili after párty ako poďakovanie za rok, ktorý spolu strávili. Mráz, nohy, pištoľníci a mnoho ďalších hier preverilo šikovnosť našich chlapcov a dievčat, zatiaľčo koláče, chlebíčky a iné dobroty, ktoré pripravili mamičky dodali energiu. Súčasťou after párty bola aj Aslanova tržnica, kde si mohli deti vymeniť Aslanove groše, ktoré zbierali za vypĺňanie pracovných listov počas roka, za rôzne zaujímavé ceny. Dúfame, že aj takouto formou sme deťom ukázali, že sa na fare nikdy nenudíme a že sa spolu čoskoro uvidíme na farskom tábore. (Matúš Mihaľko)

After-párty, 2018

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V nedeľu 21. mája 2017 sme slávili v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Nech tieto fotografie nie sú len pripomienkou krásneho dňa, ale aj povzbudením pre naše horlivé prijímanie Eucharistického Krista. Veď vieme, že sv. prijímanie prijímame nie za odmenu, lež na posilu.
Foto: Peter Filakovský

Prvé sv. prijímanie 2016

V nedeľu 15. mája sme mali v našej farnosti krásne slávnosti, kedy naše deti prijali prvýkrát do svojho srdca Ježiša v Eucharistii. V tejto chvíli sa chceme s vami podeliť so zábermi zo slávnosti ako aj pocitmi niektorých detí. Ako ste si zaiste všimli, deti priniesli v rámci obetných darov mnohé veci, tie boli postupne rozdelené pre Detské oddelenie Nemocnice A. Leňa v Humennom, pre SČK územný  spolok  v Humennom ako aj pre potreby našej farnosti. Za čo aj touto cestou vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.

Prvé sv. prijímanie, 2016

Lucka Vaceľová – Ako som sa tešila na prvé sv. prijímanie

Na prvé sväté prijímanie som sa tešila, už keď som videla ísť svojho brata.

Ešte vtedy som nevedela aké to je, ale keď sme sa začali pripravovať, veľmi som sa tešila. Odpočítavala som, že ešte koľko dní uplynie do sv. prijímania. Keď prišiel ten deň „D“ – 14. 5. a išli sme na sv. spoveď, bolo to tak krásne, že už všetky hriechy zo mňa spadli a cítila som sa tak čistá. TENTO DEŇ BOL SUPER. Ešte krajší deň ma len čakal.

A je to tu…vykríkla som ráno v posteli, keď som sa prebudila.

Naraňajkovala som sa, obliekla, mamka ma učesala, rodičia sa prichystali, a aj malého Filipka/môj malý braček/. Šup do auta, na fare som sa prezliekla do bieleho rúcha. Keď animátorka povedala, aby sme sa už zoradili, tak som sa tešila najviac na svete.

Boli sme v kostole, keď prišiel moment sv. prijímania, mala som takú radosť, úplne nepredstaviteľnú lebo, keď už bol Ježiško v mojom srdci, skoro som sa od radosti rozplakala. Nedá sa to opísať.

So zlomenou nohou som prežila ten krásny okamih 1. sv. prijímania.

 

Lucka Vaceľová, 3.A

ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

Tamarka Fiľová – Moje prvé sv. prijímanie

Všetko sa to začalo prípravou na veľkú skúšku. Celý rok som  s radosťou chodila na našu faru na stretnutia s katechétkou Gabikou a ďalšími deťmi, každý druhý piatok. Vždy som sa tešila, stále sme sa niečo nové naučili, či zaspievali, zahrali nejakú hru. Snažila som sa vždy čo najviac z toho naučiť, zapamätať si. Pomaly sa blížil deň sv. spovede. Mamka a ocko ma doma skúšali, aby som nič nezabudla. Deň pred sv. spoveďou som si písala hriechy na papier, večer som sa pomodlila a prosila Pána Ježiša, aby prvé sv. prijímanie vyšlo bez chýb.

Ráno, v deň mojej prvej sv. spovede ma moja sestrička vyskúšala a išli sme spolu do kostola. Na mojej prvej spovedi mi dal kňaz papierik s Ježiškom/deväť prvých piatkov/, odložila som si ho do knižky, aby sa mi nestratil. Potom som sa pomodlila modlitbu, ktorú mi dal kňaz a išli sme domov. Na ďalší deň som sa tešila rovnako ako na Vianoce. Najviac som sa tešila, že prijmem Ježiška do svojho srdiečka.

A tak sa aj stalo. V tej chvíli som bola najšťastnejšia na svete. Túto veľkú radosť sme išli osláviť do Bowlingu, kde som mala skoro celú rodinu. Tešila som sa zo všetkých darčekov, ktoré som dostala. Bolo mi príjemné byť s rodinou pokope a s Ježiškom v srdiečku. Moje prvé sv. prijímanie bolo perfektné. Dokonca aj počasie nám vyšlo.

Je to môj najlepší a najväčší zážitok.

 

Tamarka Fiľová, 3.A
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

Barborka Fiľová – Môj zážitok z prvého sv. prijímania

Celý rok nás pani katechétka Gabika a pán farár pripravovali na spoločných stretnutiach a na detských sv. omšiach na prvé sv. prijímanie. Pomáhali im aj animátori – naši kamaráti. Učili nás rôzne modlitby a aj to, ako sa máme správať v kostole.

V piatok sme chodili do na faru na stretká. Tu sme sa dozvedeli, čo všetko sa musíme ešte naučiť, kým príde ten dlho očakávaný deň. Dobre pripravení sme sa spolu s rodičmi vybrali na sv. spoveď. Prosila som Pána Ježiša, aby mi všetko odpustil.

Po prvej spovedi som sa tešila na veľkú slávnosť, ktorá nás čakala na druhý deň.

Ráno som vstala s veľkým úsmevom. Tešila som sa, že konečne prijmem Božie Telo a budem stále s Pánom Ježišom. Keď som sa dobre prichystala, s radosťou a očakávaním som išla do kostola. Na začiatku sv. omše som čítala básničku. Konečne prišla tá chvíľa, keď som prijala Božie Telo. V tej chvíli som cítila, že je pri mne Ježiš. Všetky deti boli šťastné /vraj to bolo na nás vidieť/ a na konci našej slávnosti sme si s radosťou zaspievali pesničku ako darček pre našich rodičov. Nakoniec sme sa poďakovali pánu farárovi, katechétke Gabike aj animátorom.

Veľmi sa mi páčilo aj to, ako sme s pánom farárom odniesli dary na detské oddelenie         v humenskej nemocnici pre choré deti, aby sme ich aspoň trošku potešili.

Prvé sv. prijímanie som oslávila s celo rodinou. Dostala som veľa darčekov, ale najviac sa mi páčil ruženček, anjelik a biblia. Bola so mnou celá rodina a cítila som sa veľmi šťastne.

 

Barborka Fiľová, 3.A
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné